دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت :

”او یقینا پی معشوق خودش می آید “

پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود :

” مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد “

عشق قربانی مظلوم ” غرور ” است هنوز . . .