عشـــــــــق همین خنده های توست!

وقتی دیوونه بازی در میاری...میخندی...که منو بخندونی..

که منــــــو از غصـــــــه دور کنی..

وقتی ناراحتم دلم خوشه به دیوونگیات...
به خنده های مدامت...

وقتی ناراحتم دلم خوشه که تــــــ ــو هستی!

اصلا وقتی تورو دارم دیگه ناراحتی معنا نداره...

عشــــــــ ــــــــق همین بودنه تو هستش..!