بعضی وقت ها که ..
ازت ناراحت میشم یا عصبانی ..
بهت میگم برو به زندگیت برس
همه بدنم میلرزه نکنه بری ..

و وقتی که بهم میگی :
زنــــــــــدگی من تـــــویی
کجا برم ؟؟ پیش زندگیمم
انگار دنیــــــا رو بهم دادند.

کــــاش حرفات دروغ نباشه....


.