ما برنده ایم اگر ...

لحظه های شیرین امروز را قربانی اتفاقات تلخ دیروز نکنیم ...


پس نـه در حســرت دیـروز و نـه در رویـای فـردا ...

فقــــط بــرای امــــروز ... 

فقــــط بــرای امــــروز ...


گروه اینترنتی ایران سان