میگن هیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولی نیست

میگذره یه عمری اما ازخیالت رفتنی نیست

داغ عشق هیچکی مثل اون که پس میزنتت نیست

چه بده تنهاشی وقتی هیچ کسی هم قدمت نیست

چقده سخته بدونی اون که میخوایش نمیمونه

 که دلش یه جای دیگس وهمه وجودش مال اونه

چه بده برای اونکه جون میدی غریبه باشی

 بگی میخوام باتوباشم بگه میخوام که نباشی