لحظه های سکوتــــــــم!!!

t16_576630_2931142874329.jpg

لــــــــحظه های سکوتــــــــــم؛

پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند

مــــــملو از آنــــــچـــه

مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم

و

نــــــــــــمی گـــــویم....!!!