فاصله

واحد اندازه گیریِ فاصله "متر" نیست

اشتیاق است...

مشتاقش که باشی

حتی یک قدم هم، فاصله ای دور است....